Windows 10 AIO x64 pt-BR Office 2019 Janeiro 2021 Torrent Download

Windows 10 AIO x64 pt-BR + Office 2019 Janeiro 2021 Torrent Download

Windows 10 AIO x64 pt-BR + Office 2019 Janeiro 2021

Share Ratio Seeds 24 Peers 21

Clean torrent Windows 10 AIO x64 pt-BR + Office 2019 Janeiro 2021

E SEM THEME revision

Tamanho: GB

Architecture: x64

Keywords: PT-PT

BIOS: UEFI / Legacy

Name: ISO / ESD

MD-5: 21326A71CB87AB14BC1872E490ECAF55

Sha: 90E953A3BFE3A5E28D413FF74CF272F2DB1A7185

Verse:

Win10 Home + 2019 office

Win10 Pro + Office 2019

Win10 single home language + office 2019

Win10 Education + Office 2019

Win10 Pro Education + Office 2019

Win10 Pro Workstation + Office 2019

Win10 Enterprise + Office 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02473003777